jaipur market

Location: Jaipur

Year: 2007

Comments: Fresh fish in Jaipur!

Tags: Fish | Food | India | Jaipur | Market | Night